Home เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
 
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาบริการสุขภาพ
 
   ในช่วงปีงบประมาณ 2544 เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบสาธารณสุข ทั้งระบบบริการและระบบบริหารจัดการ อันเนื่องจากแนวทางการกระจายอำนาจ การปรับบทบาทการบริหารภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบสุขภาพ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า

   ด้วยปัจจัยดังกล่าวหน่วยงานในส่วนกลางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร กองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาคเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กองโรงพยาบาลภูมิภาค มีภารกิจหลักในการกำหนดบทบาท หน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของชาติ สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ติดตามประเมินผล นิเทศงาน ควบคุม กำกับ การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน บรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กองสาธารณสุขภูมิภาค มีหน้าทีอำนวยการและสนับสนุนทรัพยากรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสาขา สถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จากระบบงานและโครงสร้างองค์กรส่วนกลางที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ซึ่งแยกกันอยู่ 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและไม่เอื้อต่อการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพได้ทันท่วงที

   ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในโดยรวมกองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กำหนดหน้าที่และปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างภายในหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสม เป็นการเตรียมหน่วยงานให้พร้อมรับต่อการปฏิรูประบบราชการและระบบสุขภาพในปีงบประมาณ 2545
เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

   โดยมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 500 / 2544 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เรื่อง การจัดตั้งสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้จัดตั้งสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในและให้มีฐานะเทียบเท่าสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2545 สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อยู่ภายใต้กรมใหม่ ชื่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
education discount lightroom buy adobe illustrator cs4 for mac purchase adobe creative suite cs2 cheap mac office 2008 cheap adobe illustrator cs4 software cheap corel draw price buy server 2003 license buy adobe photoshop elements 9 buying ms excel 2007 purchase access 2003 developer extensions cheap adobe flash cs4 best price expression web 3 purchase autocad inventor buy nero 7 ultra edition buy quicken 2010 deluxe
can i just buy outlook for mac buy office 2010 product key buy microsoft office 2007 home and student buy 2007 office download cheap acrobat 6 powerdirector 9 discount best price powerdirector cyberlink cheapest rosetta stone italian dragon naturally speaking cost buy ms office 2013 download 3ds max sale discount wordperfect 11 cheapest quarkxpress 8 buy adobe indesign cs4 mac buy microsoft money 2007 home business