Home เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพ
 
 
กลุ่มภารกิจพัฒนาบริการสุขภาพ
 
   ในช่วงปีงบประมาณ 2544 เป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของระบบสาธารณสุข ทั้งระบบบริการและระบบบริหารจัดการ อันเนื่องจากแนวทางการกระจายอำนาจ การปรับบทบาทการบริหารภาครัฐ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบสุขภาพ และนโยบายของรัฐบาลในการสร้างประกันสุขภาพถ้วนหน้า

   ด้วยปัจจัยดังกล่าวหน่วยงานในส่วนกลางจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปโครงสร้างและระบบการทำงานขององค์กร กองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาคเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย กองโรงพยาบาลภูมิภาค มีภารกิจหลักในการกำหนดบทบาท หน้าที่ของโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขและนโยบายของชาติ สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ติดตามประเมินผล นิเทศงาน ควบคุม กำกับ การพัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดคุณภาพ มาตรฐาน บรรลุถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน กองสาธารณสุขภูมิภาค มีหน้าทีอำนวยการและสนับสนุนทรัพยากรให้กับหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ขึ้นตรงต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสาขา สถานีอนามัยและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน จากระบบงานและโครงสร้างองค์กรส่วนกลางที่สนับสนุนการดำเนินงานของสถานบริการสาธารณสุขส่วนภูมิภาค ซึ่งแยกกันอยู่ 2 หน่วยงาน ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวและไม่เอื้อต่อการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพได้ทันท่วงที

   ดังนั้นสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรภายในโดยรวมกองโรงพยาบาลภูมิภาคและกองสาธารณสุขภูมิภาคให้เป็นหน่วยงานเดียวกัน กำหนดหน้าที่และปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้างภายในหน่วยงาน ตลอดจนกระบวนการดำเนินงานให้เหมาะสม เป็นการเตรียมหน่วยงานให้พร้อมรับต่อการปฏิรูประบบราชการและระบบสุขภาพในปีงบประมาณ 2545
เพื่อให้การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับแนวทางการกระจายอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545

   โดยมีคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 500 / 2544 สั่ง ณ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2544 เรื่อง การจัดตั้งสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ ให้จัดตั้งสำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในและให้มีฐานะเทียบเท่าสำนักในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2545 มีการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2545 สำนักพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพ เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ อยู่ภายใต้กรมใหม่ ชื่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 
used rosetta stone dutch buy adobe creative suite 4 design standard mac purchase frontpage 2003 download price of windows xp professional service pack 2 cheap windows 7 upgrade uk best price capture one pro buy illustrator 8.0 best buy guitar pro purchase adobe flash software nik software complete collection discount buy adobe illustrator cs4 uk buy apple final cut express 4 lightwave 10 student discount photoshop cheap version buying adobe photoshop
best price windows xp pro software buy windows xp for business buy 2007 office outlook cost of mac autocad discount filemaker pro 10 buy dreamweaver mx buy acrobat professional word 2007 best buy purchase microsoft autoroute cheapest parallels mac buy windows 7 pro full version buy mac os x 10.4 buy microsoft money 2005 best price punch home landscape design buy toast mac os x